Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Náhradní rodinná péče

Co je to náhradní rodinná péče?

 

Některé děti nemohou vyrůstat v klidném a láskyplném prostředí své rodiny, někteří rodiče se o ně z mnoha důvodů neumí, nemohou nebo nechtějí postarat. V takovém případě se pro děti jako nejvhodnější varianta jeví nalezení rodiny náhradní. Ze zákona vyplývá, že rodinná péče má vždy přednost před péčí ústavní a je tedy v prvořadém zájmu každého dítěte, které nemůže vyrůstat v biologické rodině, zprostředkování náhradní rodinné péče.

K formám náhradní rodinné péče patří:

Do všech těchto forem náhradní výchovy může být dítě umístěno pouze na základě rozhodnutí soudu.

 

Osvojení

Osvojení neboli adopce je forma náhradní rodinné péče o děti tzv. právně volné, rodiče tedy dali předem souhlas s osvojením svého dítěte bez vztahu k určitým osvojitelům, soud určil jejich nezájem o dítě nebo je zbavil rodičovské zodpovědnosti či se může jednat o dítě, jehož rodiče zemřeli. Osvojitelé se stávají rodiči dítěte se všemi právy a povinnostmi, vyplývajícími z rodičovské role. Jsou zapsáni v jeho rodném listě a mezi nimi a osvojeným dítětem vznikají i po právní stránce vztahy jako mezi rodiči a dětmi (dítě získává příjmení osvojitelů, vznikají dědická práva atd.). Vztahy dítěte k jeho biologickým rodičům zcela zanikají.

 

Pěstounská péče

Do pěstounské péče soud svěřuje děti, jejichž výchova nemůže být zajištěna u rodičů, kterým však zůstávají zachována jejich rodičovská práva. Pěstounská péče dítěti zajišťuje chybějící rodinné prostředí a potřebné zázemí, vazby na biologickou rodinu však nejsou zpřetrhány.

Dítě může být svěřeno do společné pěstounské péče manželů i jednotlivce. Pěstoun o dítě osobně pečuje a vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodičů. Rodiče zůstávají zákonnými zástupci dítěte, pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti v běžných věcech, pro důležitá životní rozhodnutí se žádá souhlas zákonného zástupce dítěte (např. vycestování do zahraničí, operace, volba povolání). Mají-li pěstouni za to, že rozhodnutí zákonných zástupců není v souladu se zájmem dítěte, mohou se domáhat rozhodnutí soudu. Pěstounská péče tedy umožňuje přijetí do rodiny dětem, které nejsou právně volné. Děti, žijící v péči pěstounů, zůstávají v kontaktu se svými biologickými rodiči (pokud soud nestanoví jinak) a pěstouni tyto vzájemné vazby, jestliže to je v zájmu dítěte i podporují a rozvíjejí. Pokud jsou rodiče dítěte zbaveni rodičovské zodpovědnosti, pak pěstounská péče probíhá bez účasti biologických rodičů.

Pěstounská péče je finančně podporována státem – dávkami pěstounské péče, které jsou upraveny v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Pěstounská péče končí zletilostí dítěte, může být také zrušena, ale pouze z důležitých důvodů (např. závažné výchovné problémy), a to rozhodnutím soudu. Soud pěstounskou péči zruší vždy, požádá-li o to pěstoun.

 

V rámci aktuálně realizovaného projektu na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, odboru sociálních věcí "Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje III" (registrován pod č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015554) vznikly následující letáky pro účely náborové kampaně a zvýšení počtů žadatelů o pěstounskou péči.

                                                 nrp.png               nrp_2.png             

 

                                                       cze_verze_1.jpgcze_verze_2.jpg

 

 

V rámci rozšíření informovanosti zájemců o pěstounskou péči z řad cizinců, žijících na území České republiky, byly vytvořeny informační letáky v různých jazykových variantách.

                      

                                                      letak_zprostredkovani_nrp_eng_page_0001.jpgletak_zprostredkovani_nrp_eng_page_0002.jpg         

   

                                                      letak_zprostredkovani_nrp_ger_page_0001.jpgletak_zprostredkovani_nrp_ger_page_0002.jpg

 

 

                                                     letak_zprostredkovani_nrp_fra_page_0001.jpgletak_zprostredkovani_nrp_fra_page_0002.jpg           

 

                                                     rus_verze_1.jpgrus_verze_2.jpg

 

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Jde o zcela nový institut náhradní rodinné péče, který přinesla novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí účinná od 1. 6. 2006. Jde o časově omezenou péči pěstounů, např. po dobu, po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat (hospitalizace v nemocničním zařízení, výkon trestu), či po dobu, po jejímž uplynutí lze dle zákona o rodině dát souhlas rodiče s osvojením dítěte bez vztahu k určitým osvojitelům. Pěstounská péče na přechodnou dobu je řešením situace dětí, které by jinak musely pobývat v ústavním zařízení. Péče pěstounů skončí, jakmile pominou důvody, pro které bylo dítě do jejich péče svěřeno. Z přechodné pěstounské péče se tedy dítě vrací zpět do biologické rodiny, nebo přechází do rodiny náhradní, osvojitelské nebo pěstounské. Je finančně podporována státem stejným způsobem jako pěstounská péče.

 

K pěstounské péči na přechodnou dobu vydal Jihomoravský kraj Metodickou příručku náhradní rodinné péče - Pěstounská péče na přechodnou dobu.

 

Poručenství

V případě, že rodiče dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven nebo nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, musí soud dítěti ustanovit poručníka, který je oprávněn nezletilé dítě vychovávat, zastupovat a spravovat jeho majetek místo rodičů. Pokud stanovený poručník o dítě osobně pečuje, jedná se o další z forem náhradní rodinné výchovy. Poručník pak má právo na stejné dávky jako pěstoun na základě zákona č.359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Poručníci nabývají práva a povinnosti rodičů dítěte v téměř celém rozsahu, podstatná rozhodnutí týkající se dítěte však schvaluje soud. Poručník je rovněž povinen podávat pravidelně soudu zprávy o dítěti.

 

Svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče

Vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud svěřit dítě do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče. Důvody pro takovéto řešení jsou různé, nejčastěji jde o nemoc rodičů, jejich výkon trestu odnětí svobody či pobyt v cizině. Při výběru vhodné osoby dá soud vždy přednost příbuznému dítěte (v praxi jde nejčastěji o prarodiče dítěte). Rodiče zůstávají i nadále zákonnými zástupci dítěte.

 

Průvodce zprostředkování pěstounské péče v JMK

Statistika náhradní rodinné péče k 30.12.2023NOVÉ

MPSV - předávání dítěte z PPPD do péče jiné fyzické osoby 

Analýza počtu dětí umístěných mimo rodinu ke dni 30.09.2019 

Analýza počtu dětí umístěných mimo rodinu k 31.12.2019 

Článek z časopisu Rodinka: Jak jsem se stala pěstounkou

Doporučení VOP ke kontaktům dítěte v PP nejen s rodiči 

 

Videospot k pěstounské péči, který vznikl v rámci projektu "Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II". Více na www.budmeprofi.cz

 

 

Ke stažení: Nové žádosti o náhradní rodinnou péči - osvojení a pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu

                  Příloha k žádostem

 

Další informace k náhradní rodinné péči naleznete na webových stránkách MPSV nebo webových stránkách www.budinpestoun.cz.