Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Od 1. června 2006 byla právní úprava pěstounské péče doplněna o novou speciální úpravu umožňující krátkodobou pěstounskou péči, o tzv. pěstounskou péči na přechodnou dobu. Jedná se o individuální formu péče, která by měla být dětem poskytována po určitou dobu v domácnostech pěstounů tak, aby nemusely trávit čas v ústavním prostředí.

 

O svěření dítěte rozhoduje výhradně soud na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Jedná se:

 • o situace, kdy rodiče dítěte, nemohou nebo nejsou po určitou dobu schopni o dítě kvalitně pečovat a vychovávat ho,
 • dobu, po jejímž uplynutí může matka dát souhlas k osvojení nebo po kterou může rodič souhlas k osvojení dítěte odvolat,
 • dobu do nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že souhlasu rodičů k osvojení není třeba. (§ 27a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů dále jen „zákon o SPO“)

Soud je povinen každé tři měsíce přezkoumávat, zda důvody pro pobyt dítěte trvají. Tato forma péče může trvat nejdéle jeden rok.MPSV proto sepsalo seznam kritérií, které by měl každý zájemce o tuto formu náhradní rodinné péče splňovat.

Jedná se o tato kritéria:

Rodinná situace:

 • Pěstouni na přechodnou dobu musí být schopni komunikovat a spolupracovat s biologickou rodinou, podílet se na vytváření takových podmínek, které umožní návrat dítěte do rodiny. Měli by být schopni zvládat velkou psychickou zátěž spojenou s krátkodobostí péče o dítě.
 • Tato forma péče se tedy využívá pro děti, které musí dočasně pobývat mimo vlastní rodinu. Dítě, které jej již schopno vzhledem ke své rozumové vyspělosti schopno posoudit rozsah a význam rozhodnutí o svém přechodu do pěstounské péče na přechodnou dobu musí být na tuto situaci důkladně připraveno. Výjimkou jsou samozřejmě případy dětí, které se pěstounům na přechodnou dobu svěřují ihned po narození do doby, než mohou přejít do péče před osvojením či péče budoucích osvojitelů.
 • pěstoun by měl minimálně 5 let žít ve stabilním partnerském či manželském svazku, zpravidla maximálně 1x rozvedení,
 • samožadatelé by měli být smířeni s tím, že nemají partnera/partnerku,
 • děti žijící v rodině by neměly mít závažnější výchovné problémy, chronické potíže či výrazná traumata,
 • děti v rodině by měly být ve věku okolo 8-10 let, aby byly schopny pochopit smysl péče,
 • od příchodu posledního dítěte do rodiny, ať už se jedná o osvojení, klasickou pěstounskou péči či narození vlastního dítěte, by měla uplynout dostatečná doba 2-3 let, - v rodině by neměly vyrůstat více jak 3 děti.

Životní zabezpečení a bydlení:

 • bytové podmínky musí umožnit vytvoření dostatečného prostoru pro přijímané dítě a zajistit mu přiměřené soukromí,
 • jeden z pěstounů by měl být připraven nejpozději při přijímání prvního dítěte opustit svoje zaměstnání,
 • aktuální situace pěstounů by měla být bez zadlužení či nařízené exekuce, bez vážných existenčních problémů.

Osobnostní charakteristiky a zdravotní stav:

 • osobnostní zralost a životní zkušenosti pěstounů, věk by se měl pohybovat v rozmezí 28-65
 • let,
 • má se jednat o osoby trestně bezúhonné, bez závislostí v anamnéze (drogy, alkohol),
 • pěstouni musí být schopni spolupracovat s dalšími odborníky, je třeba, aby měli dostatečné intelektové schopnosti,
 • nutné je u nich vyloučení patologie osobnosti, psychických poruch, členství v rizikové skupině či sektě,
 • musí se jednat o zralé osoby, trpělivé, motivované, schopné uznat chybu, připravené předat dítě či děti dál, schopné dávat lásku a přijetí.

Podpůrná síť:

 • pěstouni se mohou opřít o své přátele a příbuzné,
 • v okolí je dostatečné množství podpůrných a odborných služeb (Informace o postupech spojených s umísťováním dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu, MPSV, 14.03.2013).
 • Zákon o SPO o pěstounech na přechodnou dobu hovoří jako o osobách v evidenci.

Práva a povinnosti osoby pečující a osoby v evidenci

Práva a povinnosti osob pečujících (klasických pěstounů) a osob v evidenci (pěstounů na přechodnou dobu) jsou upraveny v zákoně o SPO. Protože je každé dítě a každá pěstounská rodina jiná, je nutné konkretizovat pomoc a podporu, která jim má být poskytnuta. I když je dítě svěřeno do pěstounské péče či umístěno do pěstounské péče na přechodnou dobu, zůstává stále pod ochranou státu, proto je nutné zajistit systém doprovázení, podpory a následného vzdělávání pěstounů klasických i přechodných a také sledování výkonu pěstounské péče. Jedná se o:

 1. Právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o svěřené dítě.
 2. Právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě nebo děti v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let.
 3. Právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců.
 4. Právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě.
 5. Právo na pomoc při udržování, rozvíjení a prohlubování sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči a při realizaci styku rodičů s dítětem v pěstounské péči, včetně pomoci při zajištění místa pro uskutečňování styku oprávněných osob s dítětem.
 6. Povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě.
 7. Rozsah povinného vzdělávání je minimálně 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.
 8. Povinnost umožnit sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče.
 9. Povinnost v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči a umožnit styk rodičů s dítětem, pokud soud nestanovil jinak. (Informace MPSV k vybraným ustanovením zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb., k 21. 12 2012)

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Primární povinností navrhnout obsah dohody a její uzavření s pěstounem spočívá na orgánu sociálněprávní ochrany dětí, v jehož obvodu má pěstoun trvalé bydliště. Při jejím uzavírání se přihlíží k individuálním potřebám dítěte a pěstounů. Pěstoun má právo dohodu uzavřít i s jinými subjekty, jako je např. obecní úřad, krajský úřad, pověřená osoba. K tomu potřebuje souhlas orgánu sociálněprávní ochrany dětí příslušného podle místa trvalého bydliště. Změny dohody jsou možné, jejich potřeba může vyplynout ze situace v rodině. Dohoda o výkonu pěstounské péče zaniká ze zákona dnem, kdy skončí pěstounská péče (nejpozději tedy dnem zletilosti posledního svěřeného dítěte) nebo dnem vyřazení osoby v evidenci z evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Dohodu je možné vypovědět – ze strany pěstounů tak lze učinit kdykoliv a bez udání důvodu. Obecní úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo pověřená osoba mohou vypovědět dohodu o výkonu pěstounské péče jen:

 • pro závažné nebo opakované porušování povinností, ke kterým se pěstoun zavázal v dohodě o výkonu pěstounské péče,
 • pro opakované maření sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče, pro odmítnutí přijetí dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu bez vážného důvodu na straně osoby v evidenci.