Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Pěstounská péče

Jedná se o formu náhradní rodinné péče, jejímž prostřednictvím se zajišťuje péče o děti, které se ocitnou v obtížné rodinné situaci. Pěstounská péče má přednost před péčí ústavní a její účel je v zásadě odlišný od osvojení. NOZ zdůrazňuje, že nemůže-li o dítě osobně pečovat žádný z rodičů ani poručník, může soud svěřit dítě do péče pěstouna. O pěstounské péči může soud rozhodnout na dobu, po kterou trvá překážka bránící rodičům v osobní péči o dítě. Rodiče můžou požadovat dítě zpět do své osobní péče. Rodiče i nadále mají vůči dítěti rodičovskou odpovědnost, s výjimkou práv a povinností, které zákon stanoví pěstounovi, ledaže soud z důvodů hodných zvláštního zřetele, rozhodne jinak. Svěření dítěte nemá vliv na vyživovací povinnost rodičů k dítěti. Soud rodičům stanoví výši výživného s ohledem na jejich možnosti, majetkové poměry a potřeby dítěte.

 

NOZ nově upravuje svěření dítěte do tzv. předpěstounské péče, o kterém rozhoduje soud. Stanoví délku této péče a nad průběhem a úspěšností vykonává dohled.

 

Děti umísťované do pěstounské péče jsou ty, které nejsou právně volné, děti s rizikovou anamnézou, nejistou prognózou, děti s různým druhem postižení, děti starší či sourozenecké skupiny.  

 

Práva a povinnosti pěstounů

Práva a povinnosti rodičů vykonává pěstoun jen v běžných věcech dítěte, k výkonu mimořádných záležitostí žádá souhlas rodičů. Pěstoun o dítě osobně pečuje a je zodpovědný za jeho výchovu. Pěstoun má povinnost poskytovat rodiči informace o dítěti, udržovat a prohlubovat sounáležitost dítěte s rodičem, umožnit rodiči s dítětem pravidelný kontakt. Pěstoun tedy není zákonným zástupcem dítěte a vůči dítěti nemá vyživovací povinnost.

 

NOZ stanoví, že pokud dojde ke změně poměrů nebo k neshodě mezi rodiči a pěstouny v podstatných záležitostech týkajících se dítěte, může rodič, dítě či pěstoun soudu navrhnout změnu práv a povinností nebo i zrušení pěstounské péče.

 

Kdo se může stát pěstounem

Pěstounem se může stát osoba, která má na území České republiky trvalé bydliště. Se svěřením dítěte do péče musí souhlasit a skýtat záruky, že bude o dítě řádně pečováno. Podmínka bydliště je důležitá právě proto, že rodiče jsou s dětmi právně nadále spojeni, mají možnost se s dítětem stýkat, možný je i návrat dítěte do původní rodiny.

 

Do pěstounské péče je možné svěřit dítě manželům, či jednomu z manželů se souhlasem toho druhého. Tento druhý manžel se musí podílet na osobní péči o dítě a svému manželovi pomáhat.

 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPO“), o pěstounech hovoří jako o osobách pečujících.