Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Analýza dětí umístěných mimo rodinu v JMK ke dni 30.09.2019

Analýza vychazí z údajů, které jsouposkytoványKrajskémuúřaduJihomoravského kraje jednotlivými obecními úřady obcí s rozšířenou působností v souvislosti s vedením evidence dětí podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějšíchpředpisů(dálejen"zákon"). Uvedené údaje byly zpracovány k datu30.09.2019. Analýza je dále doplněna o údaje o osobách, vedených v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu v Jihomoravském kraji, podle ustanovení §27a odst.1 zákona. Současně obsahuje i údaje o počtu žádostí o jednotlivé formy náhradní rodinné péče přijatých Krajským úřadem.