Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Informace ke COVID-19 ve vztahu k postupům OSPOD

Veškeré informace týkající se resortu práce a sociálních věcí můžete sledovat na stránkách MPSV.

Několik doporučení při zajištění činností ZDVOP při omezení personálních kapacit, 23.03.2020:

  1. Navýšení počtu dětí připadajících na jednoho zaměstnance ZDVOP dle §42, odst. 4 zákona o SPOD: počet dětí by měl vycházet zejména z jejich potřeb a aktuálního stav, a je třeba též zvážit náročnost nepřetržité péče o větší dětskou skupinu.
  2. Využití dobrovolníků na výpomoc zaměstnancům ZDVOP, v souladu s §49a, odst. 5 zákona o SPOD, tedy pod dohledem  zaměstnance splňujícícho kvalifikační předpoklady dle §49a, kapacity dobrovolníků jsou v souvislostí s krizí mapovány ve většině krajů, případně vysokými školami, a je možné informace o jejich kapacitách sdílet.
  3. Přemístění dětí v rámci jednotlivých rodinných skupin ve ZDVOP, s ohledem na potřeby dítěte a jeho aktuální stav, měl by o tom vědět též OSPOD.
  4. Přemístění dětí do jiného ZDVOP (viz zákonné podmínky přemístění dětí vymezené v souhrnném stanovisku ze dne 17.3. 2020).
  5. Dočasné navýšení počtu dětí umístěných v jednom ZDVOP v souladu s § 42, odst. 3 zákona o SPOD (pokud by bylo vzhledem k individuálním potřebám dětí možné je přesunout do jiného zařízení s navýšení kapacity).
  6. Dočasné omezení poskytování poradenství a pomoci rodině dítěte podle paragrafu 42a odst. 1 písm. h), popřípadě dle možností jejich zajištění prostředky komunikace na dálku (telefon, e-mail apod.).
  7. Revize situace dětí, které pobývají ve ZDVOP na základě žádosti zákonného zástupce nebo žádosti dítěte dle §42, odst. 2, písm. c) a d) s cílem vytvořit kapacity pro děti umisťované na základě soudního rozhodnutí, a to vždy ve spolupráci s příslušným OSPOD (tj. dočasné zajištění péče o děti v rodině, pokud to neohrozí jejich bezpečí, a zároveň stejným způsobem hodnotit nově podané žádosti rodičů o umístění, důkladně je třeba zvážit zejména situaci rodin, kde o umístění požádalo samo dítě).
  8. V případě, že je nutné umístit mimo rodinu dítě z důvodu jeho ohrožení na životě, zdraví nebo zdravém vývoji, není možné takové umístění v rámci širší rodiny a ZDVOP, který je další zákonnou možností umístění, nebude mít volné kapacity, je nutné přistoupitk umístění dítěte do jiného typu pobytové péče (dětský domov, dětský domov pro děti do tří let věku, apod.), tedy je možné, že v některých případech dojde k dočasné změně preference umístění.

Metodika MV ČR běhu lhůt ve správním řízením ve stavu nouze, 20.03.2020.

Stanovisko MŠMT pro účely výkonu ústavní a ochranné výchovy, ze dne 19.03.2020. 

Aktuální stanovisko MPSV k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, ze dne 17.03.2020.

Doporučení pro školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči.

Další informace MPSV se týkají výkonu náhradní rodinné péče, ze dne 13.03.2020. 

Dotaz, jak se zachovat v situaci, kdy by někdo z okolí nebo přímo v rodině pěstouna na přechodnou dobu onemocněl, nebo se tak stalo samotnému dítěti:

"Nastane-li na straně pěstouna překážka v zajišťování péče o svěřené dítě z důvodu jeho pracovní neschopnosti (včetně nařízené karantény) nebo z důvodu ošetřování jiné osoby blízké, má pěstoun možnost dočasně pověřit péčí o dítě jinou způsobilou osobu podle své vlastní volby a uvážení v souladu s § 881 ve spojení s § 966 odst. 2 občanského zákoníku, primárně manžela/manželku, druha/družku nebo jinou osobu blízkou či příbuznou. V případě, že vzniklou situaci není pěstoun schopen řešit sám vlastní cestou, má podle § 47a odst. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 359/1999 Sb. právo na poskytnutí pomoci se zajištěním krátkodobé péče o svěřené dítě od orgánu nebo pověřené osoby, s níž uzavřel dohodu o výkonu pěstounské péče. V tomto případě je pak dočasná výpomoc s péčí o svěřené dítě zajišťována prostřednictvím osoby, která má pro tento účel uzavřenou smlouvu s doprovázejícím orgánem/pověřenou osobou. Prioritou by však vždy mělo být nalezení takového řešení, aby dítě mohlo zůstat ve svém dosavadním prostředí a nemuselo měnit rodinnou domácnost. V krajním případě, není-li jiné řešení možné nebo je-li překážka v péči na straně pěstouna dlouhodobějšího rázu, je nutné zvážit podání návrhu soudu na svěření dítěte do péče jiného pěstouna na přechodnou dobu nebo uzavření dohody o dočasném umístění dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

 Zároveň je třeba doplnit, že v současné mimořádné situaci je především třeba obecně dbát na všeobecně platná doporučení vztahující se ke všem rodinám a ke všem občanům, tj. dodržovat pokyny lékařů a hygienické stanice, dodržovat mimořádná opatření stanovená vládou a při podezření na onemocnění kontaktovat svého ošetřujícího lékaře, který vyhodnotí další postup."