Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Zprostředkování náhradní rodinné péče

Zprostředkování osvojení a pěstounské péče

Podstata zprostředkování spočívá ve vyhledávání dětí vhodných k osvojení a pro pěstounskou péči a v nalezení vhodných osvojitelů nebo pěstounů pro tyto děti. Podmínkou pro zprostředkování je podání žádosti fyzické osoby, která má zájem přijmout dítě do osvojení či do pěstounské péče. Tato žádost se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu žadatele. Žádost o zprostředkování může podat občan ČR, který má na území ČR trvalý pobyt, a cizinec, který má na území ČR povolen trvalý pobyt nebo je hlášen k pobytu na území ČR alespoň 365 dnů. Zprostředkování zajišťují krajské úřady. Zprostředkování osvojení se neprovádí v případě, že rodiče dali souhlas k osvojení dítěte předem ve vztahu k určitým osvojitelům nebo podal-li návrh na osvojení manžel rodiče dítěte nebo pozůstalý manžel po rodiči nebo osvojiteli dítěte. Zprostředkování pěstounské péče se neprovádí, podala-li návrh na svěření dítěte do pěstounské péče osoba dítěti příbuzná nebo osoba blízká dítěti nebo jeho rodině.

Průběh zprostředkování

Proces zprostředkování začíná u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, na oddělení sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vyhledává děti vhodné pro osvojení a pěstounskou a péči a vyhledává vhodné osvojitele nebo pěstouny pro tyto děti. Shromažďuje tedy všechny potřebné údaje o žadatelích o osvojení nebo pěstounskou péči i o dětech, které je vhodné svěřit do těchto forem náhradní rodinné péče. Jsou zde k dispozici formuláře k žádosti o zprostředkování náhradní rodinné péče a sociální pracovnice zde také zájemce o náhradní rodinnou péči seznámí se všemi náležitostmi žádosti a doklady, které je k ní potřeba doložit. Spisová dokumentace musí vždy obsahovat:

  • žádost, v níž jsou obsaženy žadatelovy osobní údaje, jimiž jsou jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu
  • doklad o státním občanství nebo o povolení k trvalému pobytu nebo o hlášení k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 365 dnů
  • opis z evidence Rejstříku trestů (o ten zažádá sociální pracovnice)
  • zprávu o zdravotním stavu, kterou žadatel získá od svého praktického lékaře
  • údaje o ekonomických poměrech (potvrzení zaměstnavatele o příjmu)
  • údaje o sociálních a bytových poměrech (sociální pracovnice obecního úřadu obce s rozšířenou působností provede v domácnosti žadatelů šetření, povede s žadateli pohovor o jejich záměru stát se náhradním rodičem, o představách o náhradním rodičovství i o dítěti, které by chtěli do rodiny přijmout)

Obecní úřad obce s rozšířenou působností pak postoupí kopii kompletní spisové dokumentace žadatelů neprodleně krajskému úřadu. Ten v rámci svého správního obvodu vede evidenci dětí a evidenci žadatelů, posuzuje vhodnost žadatelů a rozhoduje o zařazení žadatele o osvojení nebo o svěření dítěte do pěstounské péče do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny.

Odborné posuzování žadatelů

Je zahájeno, jakmile Krajský úřad obdrží spisovou dokumentaci žadatelů a je podmínkou zařazení žadatelů do evidence osob, vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny. Během něj se posuzuje:

charakteristika osobnosti, psychický stav, předpoklady vychovávat dítě, motivace, která vedla k žádosti o osvojení dítěte nebo o jeho svěření do pěstounské péče, stabilita manželského vztahu a prostředí v rodině, popřípadě další skutečnosti rozhodné pro osvojení dítěte nebo jeho svěření do pěstounské péče

zdravotní stav žadatelů z hlediska dlouhodobé péče o dítě (posoudí posudkový lékař krajského úřadu na základě zdravotní dokumentace žadatele, vedené jeho praktickým lékařem)

Součástí odborného posouzení je i tzv. příprava k přijetí dítěte do rodiny. Jde o kurz, jehož účelem je poskytnout budoucím osvojitelům a pěstounům nejpotřebnější informace z oblasti náhradní rodinné péče, reálnou představu o dětech, které do náhradních rodin přicházejí a poskytnout zájemcům o náhradní rodinnou péči potřebný náhled na jejich předpoklady pro přijetí dítěte.

Pokud žadatelé vychovávají vlastní děti, zjišťuje se rovněž jejich názor (pokud je to vzhledem k jejich věku možné) na přijetí osvojovaného dítěte nebo dítěte svěřovaného do pěstounské péče do rodiny a je posouzena i jejich schopnost přijmout dítě do rodiny.

Dále se prověřuje i bezúhonnost žadatele, jeho manžela, druha, dítěte či jiné osoby sdílející s žadatelem společnou domácnost.

Krajský úřad je při rozhodování o zařazení žadatelů do evidence rovněž oprávněn vyzvat žadatele k osobnímu jednání za účelem posouzení jejich předpokladů a je oprávněn zjišťovat další skutečnosti rozhodné pro svěření dítěte. V této souvislosti pak žadatelé absolvují i psychologické posouzení.

Zařazení do evidence žadatelů

Pokud žadatelé vyhoví všem kritériím v rámci odborného posouzení, krajský úřad neprodleně rozhodne o jejich zařazení do evidence žadatelů. Krajský úřad na základě vydaných rozhodnutí vede evidenci žadatelů o zprostředkování osvojení, pěstounské péče nebo pěstounské péče na přechodnou dobu. Po dobu vedení žadatelů v evidenci může krajský úřad kdykoli zjišťovat, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností a v případě potřeby je oprávněn provést i nové odborné posouzení žadatele.

Evidence dětí vhodných k osvojení či svěření do pěstounské péče

Krajský úřad pro účely zprostředkování náhradní rodinné péče vede rovněž evidenci dětí vhodných k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče. Je-li třeba, pak krajský úřad provede za účelem nalezení vhodné formy náhradní rodinné péče u dítěte také odborné posouzení, které spočívá v posouzení úrovně jeho tělesného a duševního vývoje.

Nalezení nové rodiny

Po zařazení žadatelů a dětí do evidence krajského úřadu následuje vlastní zprostředkování osvojení či pěstounské péče. Vždy se hledají vhodní náhradní rodiče pro děti, nikoli naopak a rozhodujícím kritériem je vždy zájem a blaho dítěte. Krajský úřad při zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče vychází z doporučení tzv. poradního sboru odborníků, působících v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, který se schází neprodleně poté, co krajský úřad zjistí vhodného žadatele pro určité dítě. Úkolem poradního sboru je doporučit pro dítě vhodné k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče vedené v evidenci krajského úřadu vhodné žadatele z evidence. Pokud se pro konkrétní dítě podařilo takové osoby najít, krajský úřad je kontaktuje a vydává jim tzv. oznámení o vhodnosti stát se osvojitelem či pěstounem, na jehož základě pak mají žadatelé možnost se s dítětem seznámit a navázat s ním kontakt. Seznamování žadatelů s dítětem probíhá v prostředí, kde je dítě aktuálně umístěno (dříve často např. v ústavním zařízení typu kojeneckého ústavu či dětského centra, nyní zpravidla v rodině přechodných pěstounů, kteří o dítě pečují, dokud se nepodaří pro ně vyhledat osvojitelskou či pěstounskou rodinu). Účelem této fáze je adaptace dítěte i žadatelů na novou životní situaci, v tomto období je také možno ověřit, zda je možné mezi náhradními rodiči a dítětem navázat pozitivní emoční vazby a následně i skutečné rodinné vazby. Pokud se vše vyvíjí příznivě, dítě po určité době přechází na základě rozhodnutí soudu do nové rodiny.

Definitivně rozhoduje o svěření dítěte do osvojení i pěstounské péče soud. Při osvojení může být dítě svěřeno jedné osobě nebo může být svěřeno do osvojení společně manželům (nikoli tedy například druhovi a družce). Do pěstounské péče může být dítě svěřeno jednotlivci, dítě lze svěřit také do společné pěstounské péče manželů.

Základní zákony upravující problematiku náhradní rodinné péče

  • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.