logo EU

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

O SPO

Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen "SPO") se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu; ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění; působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny; zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Činnosti OSPOD KrÚ JMK

Výkonem sociálně-právní ochrany dětí se na Krajském úřadu Jihomoravského kraje zabývají zaměstnanci Oddělení sociální práce, SPO a rodinné politiky, přičemž na úseku SPO: koordinuje a usměrňuje podmínky pro jednotný postup správních orgánů v rámci JM ...

zobrazit článek