Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Činnosti OSPOD KrÚ JMK

Výkonem sociálně-právní ochrany dětí se na Krajském úřadu Jihomoravského kraje zabývají zaměstnanci Oddělení sociální práce, SPO a rodinné politiky, přičemž na úseku SPO:

 • koordinuje a usměrňuje podmínky pro jednotný postup správních orgánů v rámci JMK při aplikaci právních předpisů a metodických pokynů při výkonu sociálně-právní ochrany dětí,
 • kontroluje výkon státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí,
 • rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím obecních úřadů v oblasti sociálně-právní ochraně dětí, odborně posuzuje zvlášť složité a sporné případy, přezkoumává rozhodnutí a rozhoduje o obnově, připravuje podklady pro soudní řízení vedená proti rozhodnutím KrÚ,
 • připravuje podklady pro stanovisko KrÚ k šetření veřejného ochránce práv na úseku sociálně právní ochrany dětí,
 • vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty,
 • při výkonu sociálně-právní ochrany dětí se řídí standardy kvality sociálně-právní ochrany,
 • rozhoduje o vydání pověření a kontroluje výkon sociálně právní ochrany dětí pověřenými osobami,
 • spolupracuje s oddělením ekonomiky a kontroly odboru sociálních věcí při rozhodování ve věci státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • zajišťuje přípravu fyzických osob vhodných stát se osvojiteli, pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu a dětí žijících v jejich rodinách k přijetí dítěte do rodiny,
 • zajišťuje osvojitelům nebo pěstounům poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, zejména v otázkách výchovy,
 • rozhoduje o zařazení žadatele do evidence osob vhodných stát se pěstounem, osvojitelem nebo osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu a vede jejich evidenci,
 • zajišťuje odborné posouzení fyzické osoby, u níž má dítě mimo ústav pobývat,
 • zajišťuje konzultace o výkonu pěstounské péče,
 • ve spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dětí zprostředkovává náhradní rodinnou péči,
 • může uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče a na jejich základě žádat o státní příspěvek,
 • zajišťuje metodickou a kontrolní činnost na úseku sociálně-právní ochrany dětí – kurátorů pro mládež obecních úřadů obcí s rozšířenou působností,
 • spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, zejména v oblasti prevence některých sociálně-patologických jevů, včetně případů domácího násilí,
 • spolupracuje se školskými zařízeními, zařízeními, ve kterých se vykonává ústavní nebo ochranná výchova a zařízeními, ve kterých se vykonává vazba nebo výkon trestu odnětí svobody mladistvých
 • zajišťuje konzultace k problematice nezletilých cizinců bez doprovodu