logo EU

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Přehled projektů SPO

Individuální projekt "Podpora sociálně-právní ochrany dětí na KrÚ JMK II"

(registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003048)

 

Zefektivňování a rozvoj kvality služeb poskytovaných orgánem sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „SPOD“) Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „KrÚ JMK“) prostřednictvím naplňování standardů kvality SPOD a jejich kontrolou u obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností je hlavním cílem individuálního projektu „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“, jehož realizace byla zahájena 1. září 2016 a skončí k 31. srpnu 2019.
Projekt je finančně podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR částkou v celkové výši částkou ve výši 7.125.502 Kč.
Projekt se zaměřuje na rozvoj a rozšiřování systémů kvality v oblasti SPOD v Jihomoravském kraji (dále jen „JMK“), a to zejména formou metodické podpory, vzdělávání a supervizních setkání. Dále se zabývá podporou procesu kontroly naplňování standardů kvality SPOD v souladu s ustanoveními zákona č. 359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. V neposlední řadě budou v rámci projektu vytvořeny kontrolní mechanismy – metodiky v oblasti naplňování standardů kvality SPOD, s čímž bude souviset i jejich pilotní ověřování na obecních úřadech obcí v JMK.
Realizace projektu povede k naplňování standardů kvality SPOD na KrÚ JMK, ke zpracování metodiky kontrol naplňování standardů kvality SPOD pro obecní úřady obcí v JMK a její pilotní ověření v praxi, k zajištění doporučeného minimálního standardu v oblasti personálního zabezpečení orgánu SPOD KrÚ JMK (včetně profesního rozvoje a vzdělávání pracovníků), k rozšíření formy služeb poskytovaných v oblasti náhradní rodinné péče na KrÚ JMK, k prohloubení odborné spolupráce se subjekty zabývajícími se agendou související s SPOD v regionu JMK a v neposlední řadě ke zvýšení informovanosti odborné i laické veřejnosti o problematice SPOD.

Více ve Zprávě k zahájení realizace projektu (pdf,401 kB)

 

Klíčová aktivita 02: Zpracování metodiky kontrol naplňování standardů kvality SPOD na obecních úřadech obcí v JMK a její pilotní ověření

Klíčová aktivita 02: Zpracování metodiky kontrol naplňování standardů kvality SPOD na obecních úřadech obcí v JMK a její pilotní ověření - prezentace 

Klíčová aktivita 02: Zpracování metodiky kontrol naplňování standardů kvality SPOD na obecních úřadech obcí v JMK a její pilotní ověření - shrnutí 2. kontrolní etapy

Klíčová aktivita 02: Zpracování metodiky kontrol naplňování standardů kvality SPOD na obecních úřadech obcí v JMK a její pilotní ověření - shrnutí 3. kontrolní etapy

Klíčová aktivita 02: Zpracování metodiky kontrol naplňování standardů kvality SPOD na obecních úřadech obcí v JMK a její pilotní ověření - shrnutí 4. kontrolní etapy

Klíčová aktivita 04: Prohloubení odborné spolupráce s dalšími subjekty působícími v oblasti SPO, kulatý stůl na téma Problematika umisťování nezletilých do ZDVOP - prezentace 

Klíčová aktivita 04: Prohloubení odborné spolupráce s dalšími subjekty působícími v oblasti SPO, kulatý stůl na téma Asistované styky rodičů s dětmi v rozvodových a rozchodových kauzách - prezentace

Klíčová aktivity 04: Prohloubení odborné spolupráce s dalšími subjekty působícími v oblasti SPO, kulatý stůl na téma Spolupráce na poli kontroly sociálně-právní ochrany dětí u pověřených osob - prezentace

Klíčová aktivita 04: Prohloubení odborné spolupráce s dalšími subjekty působícími v oblasti SPO, kulatý stůl na téma Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc- prezentace  

Klíčová aktivita 04: Prohloubení odborné spolupráce s dalšími subjekty působícími v oblasti SPO, kulatý stůl na téma Preventivní programy k tématu kriminality s důrazem na kyberkriminalitu - prezentace

Klíčová aktivita 04: Prohloubení odborné spolupráce s dalšími subjekty působícími v oblasti SPO, kulatý stůl na téma Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - prezentace

 

 

Grantový projekt "Podpora sociálně-právní ochrany dětí na KrÚ JMK"

(registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/C2.00040)

 

Rozvoj kvality a dostupnosti sociálně-právní ochrany dětí je hlavním cílem grantového projektu „Podpora sociálně-právní ochrany na Krajském úřadě Jihomoravského kraje“, jehož realizace začala 1. února 2014 a skončí 30. června 2015.
Projekt je finančně podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v celkové výši 3.003.041 Kč.
Projekt se zaměřuje na rozvoj a zkvalitnění sociálně-právní ochrany dětí (dále „SPO“) na Krajském úřadě Jihomoravského kraje (dále KrÚ JMK) prostřednictvím zavedení standardů kvality SPO. Díky plánovaným aktivitám projektu KrÚ JMK naplní zákonnou povinnost vytvořit standardy kvality nejpozději do 31. 12. 2014 a bude jako orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“) připraven na realizaci ustanovení § 9a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Realizace projektu povede k vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci OSPOD, které je nezbytným předpokladem sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením. 

Více ve Zprávě k zahájení realizace projektu (pdf,486 kB)

 

Klíčová aktivita 02: Zpracování metodik a dokumentů dokládajících naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí

Klíčová aktivita 05: Prohloubení odborné spolupráce s dalšími subjekty působícími v oblasti SPO, kulatý stůl na téma Pěstounská péče na přechodnou dobu - prezentace

Klíčová aktivita 05: Prohloubení odborné spolupráce s dalšími subjekty působícími v oblasti SPO, kulatý stůl na téma Dítě jako oběť a svědek domácího násilí - prezentace

Klíčová aktivita 05: Prohloubení odborné spolupráce s dalšími subjekty působícími v oblasti SPO, kulatý stůl na téma Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - prezentace

Klíčová aktivita 05: Prohloubení odborné spolupráce s dalšími subjekty působícími v oblasti SPO, kulatý stůl na téma Dítě jako oběť rodičovského konfliktu - prezentace

Klíčová aktivita 05: Prohloubení odborné spolupráce s dalšími subjekty působícími v oblasti SPO, kulatý stůl na téma Střídavá péče z pohledu OSPOD – prezentace 

Klíčová aktivita 08: Závěrečná konference „PODPORA SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY CESTOU SPOLUPRÁCE“ - program a prezentace

 

Tisková zpráva ke konferenci a závěru projektu

Fotogalerie k závěrečné konferenci

Fotogalerie ke klíčovým aktivitám projektu 

 

SPOLUPRÁCE NA DALŠÍCH PROJEKTECH

 

Projekt „Na správnou cestu! II"

(registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0002236)

Projekt Na správnou cestu! II, jehož realizátorem je Probační a mediační služba České republiky a který je finančně podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČŘ, se zabývá rozvojem inovativních způsobů řešení kriminality mládeže a jejich zaváděním do praxe. Ve svých aktivitách navazuje na projekt "Na správnou cestu!" realizovaný Probační a mediační službou v letech 2012-2015. Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „KrÚ JMK“) je zastoupen v jednom z Týmů pro mládež, fungujících v rámci klíčové aktivity KA01 „Rozvoj Týmů pro mládež (zavedení pozice koordinátora)“.

 

Projekt „Bezpečně v kyberprostoru"

 

Projekt Bezpečně v kyberprostoru, který realizuje Jihomoravský kraj ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, Městskou policií Brno, Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a Střední školou dopravy, obchodu a služeb,  Moravský Krumlov, je zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů.

Projekt „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí"

Projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí je realizován prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj je na základě memoranda o spolupráci zapojeným krajem v klíčové aktivitě 01 Podpora a rozvoj služeb v oblasti SPOD, společně s několika dalšími obecními úřady obce s rozšířenou působností.