Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Sociálně-právní ochrana

Pověřené osoby

Podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZSPOD") mohou výkon sociálně-právní ochrany, kromě orgánů vyjmenovaných v § 4 odst. 1, zajišťovat rovněž další právnické a fyzické osoby, jsou -li  tímto výkonem pověřeny. Tyto činnost vykonávají na základě POVĚŘENÍ.  O vydání pověření rozhoduje Krajský úřad Jihomoravského kraje ve správním řízení, a to na žádost fyzické či právnické osoby.

 

Osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany se sídlem v Jihomoravském kraji a dopovázení pěstounských rodin

Centrum pro rodinu a sociální péči Fond ohrožených dětí TRIADA- Poradenské centrum, z.ú.
Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s. Chovánek - dětské centrum rodinného typu, p.o. RATOLEST BRNO, z.s.
Děti patří domů, z.s.  IQ Roma servis, z.s. Sdružení pěstounských rodin, z.s.
Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s. Krok Kyjov. z.ú. Sdružení SOS dětských vesniček, z.s.
Centrum sociálních služeb Brno, p.o. Krůček Kyjov - centrum zdravotních služeb pro děti, p.o. Skleněnka, z.s.
SPONDEA, z.ú. Občanské sdružení Janus Spolek Pěstoun
Diecézní charita Brno - oblastní charita Třebíč Mgr. Milan Tělupil Rodičem jinak, z.s. 
TRIALOG, z.s. Nejsme sami, z.s. Mgr. Michaela Šístková
Dominik, Břeclav Dobrá rodina,o.p.s.  
Drom, romské středisko, p.o.    
Espediente, z.s.    

 

V § 48 odst. 2 ZSPOD jsou uvedeny činnosti, které mohou pověřené osoby na základě pověření:

a) vykonávat činnost podle § 10 odst. 1 písm. a); § 11 odst. 1 písm. a) až c) - vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje, pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, pořádání přednášek a kurzů v rámci poradenské činnosti, zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou,

b) vykonávat činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku dle § 31 a 32,

c) zřizovat zařízení sociálně-právní ochrany uvedená v § 39 - zařízení odborného poradenství pro péči o děti, zařízení sociálně-výchovné činnosti, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, výchovně rekreační tábory pro děti,

d) uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče podle § 47b,

e) převzít zajišťování přípravy žadadtelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský úřad; provádět přípravy žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytovat odborné poradenství a pomoc těmto žadatelům; poskytovat fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny; osvojitelům nebo pěstounům poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče,

f) poskytovat osobě pečující, s níž uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče; pokud osoba pečující o tutot službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout,

g) vyhledávat fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny a oznamovat je OÚ ORP,

g) vyhledávat děti uvedené v § 2 odst. 2, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení, a oznamovat je OÚ ORP.

 

Dokumenty ke stažení:

Manuál implementace standardů kvality SPO pro pověřené osoby (MPSV)

Seznam pověřených osob k výkonu SPO 2023

Formulář - Žádost o vydání pověření NOVELA

Formulář - Změna pověření NOVELA

 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)

 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen "ZDVOP") je zařízení pro děti, které se ocitly bez jakékoliv péče, kterou vzhledem ke svému věku potřebují, nebo je v ohrožení jejich zdravý vývoj či život. Jedná se typ profesionální péče, kterou upravuje zákon o sociálně právní ochraně dětí. ZDVOP poskytují ochranu a pomoc dítětu, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané a nebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb (včetně ubytování), v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči.

 

Na území Jihomoravského kraje se nachází celkem 3 ZDVOP:

 

Chovánek - dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace www.chovanek.cz
Krizové centrum pro děti a dospívající www.css.brno.cz
Zařízení Klokánek Brno - Líšeň www.klokanekbrno.cz

 

Jejich výčet, včetně kontaktů a aktuálně volné kapacity je k dispozici ve složce Pro odborniky, kontakty na další zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v rámci České repoubliky.

 

Na téma "Problematika umísťování nezletilých do ZDVOP" byl v roce 2016 realizován kulatý stůl. Podrobnější informace a prezentace z akce jsou k dispozici ve složce  Přehled projektů SPO.

 

 

Dokumenty ke stažení:

Manuál implementace standardů kvality SPO pro ZDVOP (MPSV)

Pracovní setkání OSPOD a ZDVOP ve vztahu k umisťování dětí do ZDVOP - prezentace

 

 

 

Sociální kuratela pro děti a mládež

 

Prostřednictvím sociální kurately pro děti a mládež je zabezpečována péče o děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život, spočívající zejména v zanedbávání školní docházky, o děti, které nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, čin, který by jinak byl trestným činem, páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití, opakovaně se dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob, které jsou za jejich výchovu odpovědné.

 

Sociální kuratelu pro děti a mládež vykonává kurátor pro děti a mládež. Je zaměstnancem obce s rozšířenou působností, zařazeným k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Jeho činnost spočívá v provádění opatření směřujících k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálních vývoje dítěte. Spolupracuje se školami, školskými zařízeními, jako jsou diagnostické ústavy, dětské domovy, výchovné ústavy a střediska výchovné péče, se soustavou soudů a státních zastupitelství, s Policií České republiky a Probační a mediační službou, se zdravotnickými zařízeními i neziskovými organizacemi. Stěžejní pro činnost kurátora pro děti a mládež je však práce s dítětem a jeho rodinou, vyžadující bezprostřední kontakt.“

26.8.2021

Podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZSPOD") mohou výkon sociálně-právní ochrany, kromě orgánů vyjmenovaných v § 4 odst. 1, zajišťovat rovněž další právnické a fyzické osoby, jsou -li  tímto výkonem pověřeny. Tyto činnost vykonávají na základě POVĚŘENÍ.  O vydání pověření rozhoduje Krajský úřad Jihomoravského kraje ve správním řízení, a to na žádost fyzické či právnické osoby.

20.8.2021

Na území Jihomoravského kraje se nachází celkem 6 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.