Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)

Na území Jihomoravského kraje se nachází celkem 6 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Chovánek - dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace www.chovanek.cz
Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace www.detskecentrumzn.cz
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace www.detskelecebny.cz/kretin
Dětské centrum Kyjov, příspěvková organizace www.dckyjov.cz
Krizové centrum pro děti a dospívající www.css.brno.cz
Zařízení Klokánek Brno - Líšeň www.klokanekbrno.cz

Jejich výčet, včetně kontaktů a aktuálně volné kapacity je k dispozici ve složce Pro odborniky.

ZDVOP podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZSPOD") "poskytují ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči".

Dítě se umísťuje v ZDVOP:

a) na základě rozhodnutí soudu

b) na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností

c) na základě žádosti zákonného zástupce dítěte

d) požádá-li o to dítě.

Délka pobytu dítěte ve ZDVOP:

  • žádost rodiče - nejdéle 3 měsíce (prodloužení o další 3 měsíce jen se souhlasem OSPOD OÚ ORP)
  • žádost OSPOD OÚ ORP (se souhlasem rodiče nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte) - nejdéle 6 měsíců (prodloužení nejdéle o dalších 6 měsíců, jestliže si rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte prokazatelně upravují své poměry tak, aby mohli převzít dítě do osobní péče)
  • žádost dítěte - rovněž jako žádost OSPOD OÚ ORP
  • rozhodnutí soudu - podle § 13a odst. 1 ZSPOD - po dobu uvedenou v rozsudku, nejdéle 3 měsíce;

                                    - podle § 971 odst. 2 občanského zákoníků - po dobu uvedenou v rozsudku, nejdéle 6 měsíců.

 

Počet dětí umístěných v ZDVOP:

nesmí přesáhnout 28 dětí, a to i v případě, že je toto zařízení umístěno ve více budovách. Určený počet může být překročen pouze v případě, že do péče zařízení budou svěřeni sourozenci. MPSV může v odůvodněných případech na žádost zřizovatele ZDVOP udělit výjimku z nejvýše povoleného počtu dětí umístěných v jednom zařízení na nezbytnou dobu, jejíž délku současně určí.

Na téma "Problematika umísťování nezletilých do ZDVOP" byl v roce 2016 realizován kulatý stůl. Podrobnější informace a prezentace z akce jsou k dispozici ve složce  Přehled projektů SPO.

Dokumenty ke stažení:

Manuál implementace standardů kvality SPO pro ZDVOP (MPSV)