Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Pověřené osoby

Podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZSPOD") mohou výkon sociálně-právní ochrany, kromě orgánů vyjmenovaných v § 4 odst. 1, zajišťovat rovněž další právnické a fyzické osoby, jsou -li  tímto výkonem pověřeny. Tyto činnost vykonávají na základě POVĚŘENÍ.  O vydání pověření rozhoduje Krajský úřad Jihomoravského kraje ve správním řízení, a to na žádost fyzické či právnické osoby.

Osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany se sídlem v Jihomoravském kraji

Centrum pro rodinu a sociální péči Drom, romské středisko, p.o. Psychocentrum Domeček Hodonín
Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín Espediente, z.s. RATOLEST BRNO
Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. Fond ohrožených dětí Sdružení "Piafa" ve Vyškově
Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s. Chovánek - dětské centrum rodinného typu, p.o. SDRUŽENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN
Centrum sociálních služeb Brno, p.o. IQ Roma servis, o.s. Sdružení SOS dětských vesniček, z.s.
Dětské centrum Kyjov, p.o. Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Skleněnka, z.s.
Dětské centrum Znojmo, p.o. Mgr. Milan Tělupil Spolek Pěstoun
Diecézní charita Brno - oblastní charita Blansko Občanské sdružení Janus Spolek PRIDE-CZ
Diecézní charita Brno - oblastní charita Třebíč Občanské sdružení Krok SPONDEA, o.p.s.
Diecézní charita Brno - oblastní charita Žďár nad Sázavou Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží TRIADA- Poradenské centrum, z.ú.
Dominik, Břeclav PhDr. Ivan Ryšavý, PhD. TRIALOG

V § 48 odst. 2 ZSPOD jsou uvedeny činnosti, které mohou pověřené osoby na základě pověření:

a) vykonávat činnost podle § 10 odst. 1 písm. a); § 11 odst. 1 písm. a) až c) - vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje, pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, pořádání přednášek a kurzů v rámci poradenské činnosti, zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou,

b) vykonávat činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku dle § 31 a 32,

c) zřizovat zařízení sociálně-právní ochrany uvedená v § 39 - zařízení odborného poradenství pro péči o děti, zařízení sociálně-výchovné činnosti, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, výchovně rekreační tábory pro děti,

d) uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče podle § 47b,

e) převzít zajišťování přípravy žadadtelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský úřad; provádět přípravy žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytovat odborné poradenství a pomoc těmto žadatelům; poskytovat fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny; osvojitelům nebo pěstounům poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče,

f) poskytovat osobě pečující, s níž uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče; pokud osoba pečující o tutot službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout,

g) vyhledávat fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny a oznamovat je OÚ ORP,

g) vyhledávat děti uvedené v § 2 odst. 2, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení, a oznamovat je OÚ ORP.

 Dokumenty ke stažení:

Manuál implementace standardů kvality SPO pro pověřené osoby (MPSV)

Formulář - Žádost o vydání pověření