Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Dobrá praxe na OSPOD

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE NA OSPOD JMK

ÚŘAD PŘÁTELSKÝ DĚTEM

OSPOD o dítěti přemýšlí jako o nejdůležitějším klientovi. Snaží se mu usnadnit orientaci po budově úřadu, má zpracovaný srozumitelný letáček (na nástěnce, na webových stránkách či distribuovaný do školských a zdravotnických zařízení, na obecní úřady, apod.). OSPOD má k dispozici vhodné materiální vybavení pro práci s dítětem s ohledem na jeho potřeby, při jednání s dítětem dbá na jeho soukromí a pocit bezpečí, má zpracována pravidla pro podávání stížností, která jsou srozumitelná dítěti a poučují ho o tom, že může kdykoli vyjádřit svoji nespokojenost.

 

PREVENTIVNÍ E-MAILY

Kurátorka pro děti a mládež jednoho z OSPOD JMK pravidelně zasílá do školských zařízení tyto e-maily, které připomínají školám jejich oznamovací povinnost. V plánu je také zasílání e-mailů do mateřských škol.

 

FORMULÁŘ POMOCI

Je k dispozici na webových stránkách několika OSPOD JMK, děti ho mohou vyplnit s tím, že následně budou kontaktováni jedním ze zaměstnanců, zařazeným do OSPOD.

 

FORMULÁŘ KE ZJIŠTĚNÍ INFORMACÍ ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Formulář, do kterého učitel/ka doplní všechny informace, které o dítěti ví. OSPOD se tak dozví vše potřebné, ale současně tím „neprozrazuje“ důvod tohoto zjišťování.

Součástí jsou základní údaje o dítěte a jeho rodičích (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, škola, třídní učitel). Poté následují dotazy z různých okruhů (např. školní docházka, chování dítěte ve škole, poruchy učení, přístup a příprava k výuce, přístup rodičů ke škole, prospěch, známky syndromu CAN, apod.).

 

ANONYMIZOVANÉ SPISY PRO STÁŽISTY

Při praxích využívá OSPOD dvě anonymizované spisové dokumentace, neboť studentům není z důvodu ochrany osobních údajů a citlivých informací umožněno nahlížet do spisové dokumentace.

 

ASISTENTI PREVENCE KRIMINALITY

Zaměstnanci OSPOD mají vytipované lokality s vyšším výskytem ohrožených dětí (především nádraží, parky, okolí základních škol a dětských hřišť) ve spolupráci s asistenty prevence kriminality Městské policie. Ti tyto lokality pravidelně procházejí a v případě potřeby kontaktují OSPOD.

 

 SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE

Do tohoto programu se zadává celá spisová dokumentace každého dítěte, přičemž zaměstnancům OSPOD je rovněž umožněn přístup do programu kdykoli prostřednictvím vzdáleného přístupu. Všichni tedy mají okamžitý přístup do jakéhokoli spisu, což vede ke zvýšení efektivnosti pracovní činnosti zejména při výkonu pohotovostních služeb, dále služeb na oddělení či při potřebě informací z vyřazeného spisu.

 

SPOLUPRÁCE S OBCEMI SPRÁVNÍHO OBVODU

Se starosty obcí má OSPOD navázánu spolupráci zejména prostřednictvím workshopů, které jsou zaměřeny například na problematiku naplňování standardů kvality SPO, oznamovací povinnost, místní šetření. Těch workshopů se účastní i zástupci škol, a to za účelem větší provázanosti systému spolupráce.